Osmangazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B ) ALIM İLANI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde istihdam edilmek üzere, KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla sözleşmeli personel alınacaktır.

Adayların başvurularının en geç 29/06/2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar, www.ogu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Postayla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

NİTELİK

KODU

ÜNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER
100 Diğer Sağlık Personeli 1 1- Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü Mezunu olup, en az 5 yıldır üniversite hastanesinde çalışıyor olmak.

2-Hematoloji ve Romatoloji Servislerinde deneyimi olmak

3-Temel düzey Psikolojik Bakım kursu almış olmak.

4-îş Güvenliği ve Tıbbi Atık ve Çevre Yönetimi Eğitimi almış olmak

101 Diğer Sağlık Personeli 1 1- Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü Mezunu olup, en az 5 yıldır üniversite hastanesinde çalışıyor olmak.

2- Genel Cerrahi Klinik deneyimi olmak

3-İş Güvenliği ve Tıbbi Atık ve Çevre Yönetimi Eğitimi almış olmak

102 Diğer Sağlık Personeli 1 1- Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü Mezunu olup, en az 5 yıldır üniversite hastanesinde çalışıyor olmak.

2-Enfeksiyon Hastalıkları Klinik deneyimi olmak

3-İş Güvenliği ve Tıbbi Atık ve Çevre Yönetimi Eğitimi almış olmak

103 Diğer Sağlık Personeli 2 1- Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü Mezunu olup, en az 5 yıldır üniversite hastanesinde çalışıyor olmak.

2-3.Basamak Anestezi Yoğun Bakım deneyimi olmak

3-învaziv Monitörizasyon ve Mekanik Ventilasyon kullanımda deneyimli olmak

4-İş Güvenliği ve Tıbbi Atık ve Çevre Yönetimi Eğitimi almış olmak

104 Diğer Sağlık Personeli 1 1-Sağlık Meslek Lisesi Laboratuvar Bölümü Mezunu olup, en az 5 yıldır

üniversite hastanesinde çalışıyor olmak.                                                               ‘

2-Dönor ve Teröpatik Aferez Merkezinde deneyim sahibi olmak

3-Kök hücre toplanması konusunda deneyim sahibi olmak

4-îş Güvenliği ve Tıbbi Atık ve Çevre Yönetimi Eğitimi almış olmak

105 Diğer Sağlık Personeli 1 1-                   Üniversitelerin Psikoloji Lisans Programından mezun olup, en az 5 yıldır

üniversite hastanesinde çalışıyor olmak.

2- Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıklarında Poliklinik deneyimi olmak

106 Sağlık

Teknikeri

1 1-Sağlık Plizmetleri Meslek Yüksekokulu(Önlisans) Radyoloji Bölümü Mezunu

olup, en az 5 yıldır üniversite hastanesinde çalışıyor olmak.

2-  Anjio Laboratuvarı deneyimi olmak

3-EPS(Elektro Fizyolojik Çalışma) deneyimi olmak

4-İcap usulü ile çalışmaya engeli bulunmamak.

5-îş Güvenliği ve Tıbbi Atık ve Çevre Yönetimi Eğitimi almış olmak

107 Sağlık

Teknikeri

1 1-   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu(Önlisans) Anestezi Bölümü Mezunu

olup en az 1 yıldır üniversite hastanesinde çalışıyor olmak.

2-Ameliyathane deneyimi olmak

3-İleri Yaşam desteği kursu almış olmak.

3-İş Güvenliği ve Tıbbi Atık ve Çevre Yönetimi Eğitimi almış olmak

108 Hemşire 4 1- Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü Mezunu olup, en az 6 aydır üniversite hastanesinde çalışıyor olmak.

2-Acil Servis deneyimi olmak

3-Travmalı Hastaya Yaklaşım Konusunda,

4-  İş Güvenliği ve Tıbbi Atık ve Çevre Yönetimi Eğitimi almış olmak

 

109 Hemşire 4 1- Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü Mezunu olup, en az 6 aydır üniversite hastanesinde çalışıyor olmak.

2-Yoğun Bakım deneyimi olmak

3-  İş Güvenliği ve Tıbbi Atık ve Çevre Yönetimi Eğitimi almış olmak

110 Hemşire 5 1- Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü Mezunu olup, en az 6 aydır üniversite hastanesinde çalışıyor olmak.

2-3.Düzey Yenidoğan ve Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi deneyimi olmak

3-  Bebek Dostu Hastane, İş Güvenliği ve Tıbbi Atık ve Çevre Yönetimi Eğitimi almış olmak

111 Hemşire 8 1- Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü Mezunu olup, en az 1 yıldır üniversite hastanesinde çalışıyor olmak.

2- Cerrahi Bilim Dalı Kliniklerinde deneyimi olmak

3-  İş Güvenliği ve Tıbbi Atık ve Çevre Yönetimi Eğitimi almış olmak

112 Hemşire 12 1- Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü Mezunu olup, en az 1 yıldır üniversite hastanesinde çalışıyor olmak.

2-Dahili Bilim Dalı Kliniklerinde deneyimi olmak

3-İş Güvenliği ve Tıbbi Atık ve Çevre Yönetimi Eğitimi almış olmak

113 Hemşire 3 1-Lisans düzeyinde Hemşirelik Bölümü Mezunu olup, en az 6 aydır üniversite hastanesinde çalışıyor olmak.

2-3.Düzey Yenidoğan ve Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi deneyimi olmak

3-  Bebek Dostu Hastane, İş Güvenliği ve Tıbbi Atık ve Çevre Yönetimi Eğitimi almış olmak

114 Hemşire 3 1-Lisans düzeyinde Hemşirelik Bölümü Mezunu olup, en az 6 aydır üniversite hastanesinde çalışıyor olmak.

2-  İş Güvenliği ve Tıbbi Atık ve Çevre Yönetimi Eğitimi almış olmak

 

Ortaöğretim mezunları için 2016 KPSS (B) grubu KPSSP94 puam değerlendirilecektir. Önlisans mezunlan için 2016 KPSS (B) grubu KPSSP93 puam değerlendirilecektir. Lisans mezunları için 2016 KPSS (B) grubu KPSSP3 puam değerlendirilecektir

1- Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

Genel Şartlar:

 1. C. vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Değişik: 23/01/2008-5728/317md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasma ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşılar suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasma fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerim aklama veya kaçakçılık suçlarmdan mahkum olmamak.
 4. Askerlik Durumu itibariyle;
 5. Askerlikle ilgisi bulunmamak,
 6. Askerlik çağma gelmemiş bulunmak.
 7. Askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 8. 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasma engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2) İlan tarihinden 1 yıl öncesine kadar Sözleşmeli Personel Pozisyonunda çalışmamış olmak.

3) KPSS (B) grubu puan sıralamasmdan sonra işe alınmaya hak kazananlara! isimleri, başvuru bitim tarihinden soma www.ogu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İstenilen Belgeler;

 1. Başvuru Formu
 2. 1 Adet Fotoğraf (Başvuru Formuna yapıştırılacak)
 3. Askerlik Terhis Belgesi (Erkek Adaylar için)
 4. Sağlık Bey am
 5. Adli Sicil kaydının bulumnadığma dair yazılı belge veya beyam
 6. Diploma veya Mezuniyet B elge Fotokopisi
 7. 2016 KPSS smav sonuç belgesi
 8. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 9. Başvurulacak ilgili ünvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK Prim Dökümü
 10. Kurs ve eğitimlerin alındığına dair belgeler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir